Om koret / Korets vedtægter

Vedtægt for Rytmekoret Slagelse

Navn og hjemsted

Foreningens formål

Foreningens medlemskab af organisationer mv.

Medlemskreds og kontingent

Generalforsamling

Foreningens daglige ledelse

Regnskab og revision

Tegningsregler

Hæftelse

Vedtægtsændringer

Opløsning

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik med henblik på at afholde koncerter, samt i øvrigt deltage i lokalområdets kulturliv.

Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver der tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen kan efter beslutning på generalforsamlingen tilslutte sig foreninger eller sammenslutninger, der understøtter foreningens formål.

 

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en øvre grænse for holdstørrelse. Bestyrelsen administrerer en venteliste i overensstemmelse med et sæt af objektive retningslinier fastsat af bestyrelsen i et møde.

Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på foreningens generalforsamling. Medlemskontingentet kan differentieres for forskellige medlemsgrupper på objektive kriterier. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen vil kunne ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter.

 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent indenfor det sidste halvår før generalforsamlingen holdes.

Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem af foreningen fremsætter ønske om det.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning, herunder

- Året der gik

- Det kommende år

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forslag til budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2.

7. Eventuelt

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid kræves indkaldt af

- Formanden

- 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

- Skriftligt af 1/3 af korets medlemmer.

og skal indkaldes senest 14 dage efter, at der er stillet krav herom.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 personer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter for disse vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. På ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer, 2. suppleanten og revisoren på valg. På lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer, 1. suppleanten og revisorsuppleanten på valg.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv i bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, idet den for ét år ad gangen vælger:

• Formand

• Næstformand

• Sekretær

• Kasserer

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan indgå samarbejde med et oplysningsforbund om aftenskolen.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.

Stk. 6. Beslutning om korets offentlige fremtræden træffes af bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for materialer til koret i henhold til Lov om ophavsret m.fl. Bestyrelsen har ansvaret for korets nodearkiv.

Stk.8. Bestyrelsen har til opgave at bidrage til skabelse af et inspirerende kormiljø gennem afholdelse af musikalske og sociale arrangementer for koret, evt. i samarbejde med andre kor, foreninger, institutioner m.v.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.

Stk. 10. Bestyrelsen henlægger ansvaret for den musikalske ledelse af koret til korets leder eller anden medarbejder i foreningen.

Stk. 11. Der tages referater af bestyrelsesmøder. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet og bekendtgøres for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside. Referat af bestyrelsesmøder opbevares i foreningens protokol.

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 13. Formanden leder bestyrelsesmøder og i dennes fravær næstformanden.

 

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 3. Regnskab påtegnet af foreningens revisor bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når følgende to betingelser er opfyldt:

- mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen

- 2/3 af de fremmødte er for forslaget.

Stk. 2. Er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede på generalforsamlingen kan vedtægtsændringer efterfølgende vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

 

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue og øvrige ejendele går ved opløsning af foreningen til aktiviteter i Slagelse Kommune, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Det er den opløsende generalforsamling der beslutter hvordan foreningens midler fordeles.

 

 

Vedtægten er vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2014 og træder i kraft fra denne dato. Vedtægten er ændret på generalforsamlingen den 9. februar 2017.

Til toppen

Rytmekoret | CVR: 32132456  | Tlf.: +4523296105